Poradnik dla wnioskujących o stypendium
poprzez Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) został przygotowany z myślą o wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o stołeczne stypendia. W zależności od rodzaju stypendium wniosek o stypendium może złożyć sam kandydat/kandydatka, bądź uprawnione do tego osoby.  


Strona jest dostosowana pod kątem dostępności dla osób z problemami widzenia. Dzięki temu dostęp do wniosków o stypendia nie ma barier.

Gdy nie udaje Ci się zapisać wniosku

W momencie, gdy nie udaje Ci się zapisać wniosku w wersji roboczej, albo nie udaje Ci się go zarejestrować, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

Tytuł e-maila: Zgłoszenie problemu z  wnioskiem ESdOS

W treści prosimy o podanie:

-          daty zdarzenia;

-          urządzenia/wersji przeglądarki (jeśli to możliwe), na których występuje problem;

-          opisu, co dokładnie się wydarzyło.

  

Gdy system nie działa

Jeśli strona nie ładuje się szybko lub poprawnie, albo nie udaje Ci się zalogować lub zarejestrować, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

Tytuł e-maila: Zgłoszenie problemu ze stroną ESdOS

W treści prosimy o podanie:

-          daty zdarzenia;

-          urządzenia / wersji przeglądarki (jeśli to możliwe), na których występuje problem;

-          opisu, co dokładnie się wydarzyło.

 

Gdy masz problemy z kolorami czy czcionkami na stronie (problemy z dostępnością)

Strona wniosków stypendialnych powstała z myślą o wszystkich użytkownikach/użytkowniczkach. Ciągle pracujemy nad udoskonaleniem dostępności strony dla osób z różnymi problemami, w tym widzenia (sprawdź naszą „Deklarację dostępności”).

 Jeśli możesz opisać, w jakim aspekcie strona wymaga poprawek tak, aby była bardziej dostępna, prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl.


System (ESdOS) pozwala na wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej i śledzenie jego statusu w czasie rekrutacji. Sam proces składania wniosku jest prosty. Wymagane jest jednak uprzednie przygotowanie odpowiednich dokumentów. Szczegóły są dostępne w kolejnych krokach wypełniania danego wniosku, jako że dokumenty i sposób aplikowania różnią się, zależnie od rodzaju stypendium.

 

Aby zasięgnąć informacji o wybranej procedurze stypendialnej wystarczy wybrać odpowiedni kafelek na stronie głównej. Na podstronie wybranego stypendium pojawi się jego opis, informacje nt. aktualnej edycji i aktywne kategorie (wraz z informacją o czasie naboru - zwróć uwagę na terminy!). Aby poznać kryteria przyznawania stypendiów w konkretnej kategorii należy kliknąć przycisk „Więcej”. Następnie należy we właściwej kategorii kliknąć przycisk „Utwórz wniosek”.

 

Rodzaje stypendiów:


Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia sportowe m.st. Warszawy

 

 

Jakie są wymagane dokumenty?

Każdy wniosek różni się, jeśli chodzi o formularz i wymagane dokumenty. Aby dowiedzieć się, jak przejść poprawnie cały proces składania wniosku, sprawdź nasz materiał instruktażowy: „Jak wypełniać wniosek o stypendium?”. Listę poszczególnych dokumentów znajdziesz poniżej:

 

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Do wniosku należy dołączyć:

 •      co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego, od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy przedsięwzięcie, przedstawicieli związku twórczego, instytucji kultury, organizacji mogącej ocenić przedsięwzięcie stypendialne pod względem merytorycznym lub opiekuna artystycznego;

    Rekomendacja musi być:

-  przygotowana na wzorze, który jest do pobrania w systemie ESdOS;

-  własnoręcznie podpisana przez osobę wystawiającą dokument.

    Osoba składającą wniosek o stypendium ma obowiązek poświadczyć w systemie zgodność rekomendacji z oryginałem.

   Nie będą akceptowane rekomendacje wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków stypendialnych oraz takie gdzie brakuje odręcznego podpisu osoby     rekomendującej.

 •      w przypadku twórców z dorobkiem: portfolio lub dokumentację twórczości prezentujące dorobek wnioskodawcy – np. skany katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów. Wielkość poszczególnego pliku nie może przekroczyć 30 Mb. Warunkiem uznania wniosku jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich załączonych plików za pomocą pakietów biurowych;
 •       w przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami: oświadczenie do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.


Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Do wniosku należy dołączyć:

 •         dokument potwierdzający rozpoczęcie studiów doktoranckich/ podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej lub wszczęcie przewodu doktorskiego wydany przez dziekanat studiów lub szkołę doktorską, nie starszy niż 1 miesiąc;
 •          opinię promotora lub kierownika szkoły doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego według Załącznika nr 3 do zarządzenia.


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

1)      Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny/akademicki;
 • świadectwo szkolne - w przypadku uczniów;
 • przy zmianie szkoły zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole uczniowie) lub zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej (studenci);
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (uczniowie 1. klasy szkoły ponadpodstawowej) lub świadectwo maturalne (maturzyści);
 • opinię dyrektora szkoły/wychowawcy (uczniowie) lub dziekana/opiekuna roku/ promotora/opiekuna naukowego (studenci) opatrzoną pieczęcią szkoły/uczelni lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny
 • dokumenty potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność społeczną, zawierające dane osobowe kandydata (imię i nazwisko), w tym: zaświadczenia, rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora, koordynatora projektów, trenera, innych osób), dyplomy, certyfikaty, artykuły naukowe, wydawnictwa powystawowe lub inne publikacje.

Szczegółowa lista wymaganych załączników dostępna jest tutaj.


Stypendia
m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Do wniosku należy dołączyć:

 •   opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat w r. szk. 2020/2021 - wymaganą w przypadku, gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą.

W elektronicznym formularzu wniosku zawarte jest oświadczenie wnioskodawcy, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

Inne załączniki:

 • oświadczenia wnioskodawcy o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu oraz przechowywania danych w systemie ESdOS (zawarte są w elektronicznym formularzu wniosku, str. 1).

Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium
m.st. Warszawy SAPERE AUSO.


Stypendia sportowe m.st. Warszawy

Do wniosku o stypendium sportowe m.st. Warszawy należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający osiągnięty przez zawodnika wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących;

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji w wysokości 10 zł. Można  jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. W tytule wpłaty należy wpisać: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko kandydata do stypendium). 

 

Co, jeśli wypełnię wniosek błędnie?

Jeśli masz podejrzenie, że wniosek został błędnie wypełniony, skontaktuj się z nami (sprawdź sekcję „Jak się skontaktować w sprawie wniosku o stypendium?”). Pamiętaj, by podać prawdziwe i aktualne dane kontaktowe podczas rejestracji i wypełniania wniosku.


Co, jeśli stypendium zostanie przyznane?

W przypadku otrzymania stypendium na adres e-mail stypendysty/stypendystki lub opiekuna prawnego niepełnoletniego stypendysty/niepełnoletniej stypendystki oraz dodatkowo w uzasadnionych przypadkach na adres osoby składającej wniosek zostanie wysłana informacja o przyznaniu stypendium wraz z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do przygotowania umowy (jeśli procedura taką przewiduje) i wypłaty świadczenia oraz dane do wystawienia deklaracji PIT.

 

Co, jeśli wniosek zostanie odrzucony?

Bardzo nam przykro, jeśli tak się stało! Jeśli to możliwe, zachęcamy do aplikowania w kolejnym naborze. Procedury przyznawania stypendiów, z wyjątkiem stypendium sportowego m.st. Warszawy, nie przewidują odwołania od rozstrzygnięcia Prezydenta m.st. Warszawy.


Stypendia sportowe m.st. Warszawy

Odmowa przyznania stypendium następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Rejestracja

Aby móc wypełnić wniosek o stypendium online, wymagane jest zarejestrowanie konta przez osobę wnioskującą. W przypadku gdy osoba składająca wniosek nie jest kandydatem/kandydatką (np.  dyrektor szkoły, rodzic) za pośrednictwem jednego konta może złożyć wnioski o stypendium dla kilku osób. Podczas rejestracji poprosimy o podanie podstawowych danych osoby wnioskującej, w tym  adres e-mail, na który będą wysyłane informacje dotyczące złożonego wniosku/złożonych wniosków. Prosimy o podawanie prawdziwych informacji. Podanie fikcyjnych danych może negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić prawidłową ocenę wniosku.

W trakcie rejestracji poprosimy o zweryfikowanie adresu e-mail. W tym celu prześlemy link weryfikacyjny na wskazany adres. Link traci ważność po godzinie od momentu wysłania. Jeżeli zalogujesz się do systemu bez zweryfikowanego adresu e-mail, nie będzie możliwe złożenie wniosku. Jeśli nie zdążysz zweryfikować adresu w ciągu godziny, możesz jeszcze raz poprosić o link weryfikacyjny klikając „nie pamiętam hasła”.

Przycisk „Rejestracja” znajdziesz w górnym menu z prawej strony, gdy klikniesz w przycisk „Zaloguj się” (w tym miejscu znajdziesz formularz logowania i rejestracji). Poprosimy o zarejestrowanie się także wtedy, jeśli przejdziesz do wypełniania wniosku z sekcji dotyczących poszczególnych stypendiów.


Logowanie

Jeśli posiadasz już zarejestrowane konto użytkownika, kliknij przycisk „Zaloguj się”. Podaj login i hasło, by logowanie mogło zakończyć się sukcesem. Przycisk „Zaloguj się” znajdziesz w górnym menu z prawej strony. Poprosimy o zalogowanie także, jeśli przejdziesz do wypełniania wniosku z sekcji dotyczących poszczególnych stypendiów.

 

Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji „nie pamiętam hasła”. W trakcie procesu poprosimy Cię o nadanie nowego hasła do systemu. Skorzystamy wtedy z danych kontaktowych, które zostały podane podczas rejestracji. Ważne jest więc, by podać prawdziwe i aktualne dane.

Każde stypendium posiada własny zespół, który zajmuje się pomocą podczas wypełniania i składania wniosków, a następnie rozliczania wniosków. Prosimy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi działami:


Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

E-mail: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Telefon: 22 44 30 372 lub 22 44 30 354 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

 

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Centrum Komunikacji Społecznej

ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

E-mail: naukowa@um.warszawa.pl

Telefon: 22 443 01 76

 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II

ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa

E-mail: stypendia@centrumjp2.pl

Telefon: 22 826 42 22 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

 

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl

Telefon: 22 44 33 584 lub 22 44 33 634 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00)

 

Stypendia sportowe m.st. Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123, 00-901 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

E-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

Telefon: 22 443 24 63 lub 22 443 24 89 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

W tej części znajdziesz informacje dotyczące procedury składania wniosków. Dowiesz się, czy należy złożyć wniosek wyłącznie elektronicznie, bądź czy należy złożyć również wersję papierową. Sprawdzisz także, czy liczy się data wpływu wniosku, czy też wysłania.


Informacje dotyczące poszczególnych wniosków stypendialnych znajdziesz poniżej:

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Aby złożyć wniosek należy:

    - wypełnić formularz i zarejestrować wniosek w systemie (po zarejestrowaniu każdy wniosek otrzymuje indywidualny numer),

    - pobrać i wydrukować potwierdzenie rejestracji wniosku (w przypadku stypendiów artystycznych wymagane jest wyłącznie potwierdzenie rejestracji wniosku - nie należy drukować samego      wniosku),

    - własnoręcznie podpisać potwierdzenie,

    - zeskanować podpisane potwierdzenie rejestracji wniosku i zamieścić w polu „skan potwierdzenia rejestracji wniosku”.

Pamiętaj! Liczy się data załączenia skanu potwierdzenia w systemie (do 30 września 2021 r. do godz. 23.59).

Uwaga! Brak odręcznego podpisu na potwierdzeniu złożenia wniosku powoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.


Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Kandydaci w ramach naboru wypełniają elektroniczny wniosek dodając wymagane załączniki w formie skanów.

Aby złożyć wniosek należy:

- wydrukować wniosek

- własnoręcznie podpisać wniosek,

- zeskanować i zamieścić w polu „skan wniosku / potwierdzenia rejestracji wniosku” podpisany wniosek.

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać jako załącznik na stronie, na której był wypełniany wniosek.


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W ramach procedury rekrutacyjnej najpierw należy wypełnić elektroniczny wniosek, rejestrując go w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów (ESdOS), a następnie złożyć korzystając z jednej z dwóch metod:

ELEKTRONICZNIE

 Zarejestrowany wniosek należy pobrać, a potem podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

·         profilu zaufanego

·         e-dowodu,

·         podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy następnie załączyć bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy albo złożyć za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP.

 

W WERSJI PAPIEROWEJ

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać, a potem w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku:

·         przesłać listem poleconym na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (liczy się data wpływu)

·         lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-16.00).Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Wnioski można składać:

-        od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku (ważne: liczy się data wpływu),

-        w godz. 8:00-16:00,

-        korzystając z jednej z dwóch metod do wyboru: w formie papierowej lub elektronicznie:

    (1) W FORMIE PAPIEROWEJ

           Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (zalecany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego uprzednio w systemie ESdOS,
           tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć
           bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

a.  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

b.  adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

c.  w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku …”.

     (2) LUB W FORMIE ELEKTRONICZNE

                   Wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:
                        -   profilu zaufanego,
                        -   e-dowodu,
                        -   podpisu kwalifikowanego.

a.  Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu
użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Pamiętaj! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu.
Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.


Stypendia sportowe m.st. Warszawy

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).

Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

1. Zarejestrowany wniosek wydrukuj i czytelnie podpisz (imię i nazwisko Wnioskodawcy). Podpisany wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia (oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli nie został dołączony w systemie) można:

·    ​​złożyć w siedzibie biura: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 - Pałac Kultury i Naukiwejście od ul. Marszałkowskiej (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),

·    lub wysłać na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

WAŻNE! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

2. W formie elektronicznej – wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

·       profilu zaufanego,

·       e-dowodu,

·       podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Na stronie dostępnych jest pięć różnych stypendiów. Każde z nich posiada swój odrębny formularz wniosku. Aby wypełnić wniosek o stypendium należy być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem/użytkowniczką (aby zarejestrować swoje konto, sprawdź sekcję „Jak zacząć”).

 

Aby zasięgnąć informacji o danym stypendium m.st. Warszawy wystarczy wybrać odpowiedni kafelek na stronie głównej. Po kliknięciu pojawi się opis danego stypendium, aktualna edycja i aktywne kategorie (wraz z informacją o czasie naboru - zwróć uwagę na terminy!).


Aby złożyć wniosek należy przy wybranej kategorii kliknąć przycisk „Utwórz wniosek”. Każdy wniosek, którego edycja została rozpoczęta, zostaje zapisany w ESdOS i w każdej chwili można wrócić do jego dalszego wypełnienia. Wniosek można zapisać w dowolnym momencie klikając w przycisk "Zapisz zmiany". Wszystkie wnioski dostępne są w zakładce Moje wnioski", która jest częścią profilu użytkownika i znajduje się pod imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy w prawym górnym rogu ekranu.

 

Szczegółowe poradniki, jak wypełniać wniosek, znajdziesz poniżej.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia sportowe m.st. Warszawy


Jeśli szukasz informacji o wymaganych dokumentach, zajrzyj do opisu „Jakie są wymagane dokumenty”.

Uwaga! Zachęcamy do podania wszystkich danych, nawet jeśli są opcjonalne. Zwłaszcza dane kontaktowe (e-mail oraz telefon) są istotne, ponieważ będą wykorzystywane do kontaktu bezpośredniego przez pracowników odpowiedzialnych za stypendia. Sytuacje kontaktu bezpośredniego dotyczą przypadków, np. gdy konieczna jest ewentualna weryfikacja danych. Może mieć to wpływ na proces oceny wniosków i jego rezultaty!