Deklaracja dostępności

Centrum Myśli Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ESdOS(link otwiera się w nowej karcie).

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-24

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot, z wykorzystaniem rekomendowanych przez W3C narzędzi do oceny kontrastu oraz kompatybilności ze standardowymi skrótami klawiszowymi.

Ocena

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklaracja Twórców Strony

Witryna Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja w zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu: A, AA, AAA). Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

  • Na stronie internetowej można sprawnie poruszać się pomiędzy elementami, nawigacja po systemie jest klarowna.
  • Na stronie internetowej zapewnione są instrukcje korzystania ze strony wraz z podpowiedziami pozwalającymi wypełnić wniosek stypendialny.
  • Na stronie internetowej umożliwiony jest kontakt (także w przypadku zapewnienia alternatywnego dostępu do funkcjonalności oraz treści na stronie internetowej).
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (Tab).
  • Na stronie internetowej udostępnione jest powiększanie fontów dla osób słabowidzących i starszych
  • Na stronie internetowej udostępnione jest narzędzie do zmiany kontrastu i barw strony internetowej, dla osób z problemami widzenia. Strona internetowa została sprawdzona pod kątem kontrastu dla osób z problemami widzenia.

Wyłączenia:

  • Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy (instrukcje dotyczące sposobu składania wniosku), do których  nie dodano dźwięku dla osób niewidomych. Wyżej wymienione instrukcje posiadają jednak formę tekstową (plik .pdf), który jest kompatybilny z urządzeniami odczytującymi tekst.
  • Na stronie internetowej można (częściowo) korzystać z programów pomagającym osobom niewidomym. Twórcy Strony zapewniają alternatywny dostęp do wniosków - oferując bezpośrednią pomoc w wypełnianiu wniosku osobom niewidomym. W tym celu prosimy o kontakt (informacje kontaktowe znajdują się poniżej).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym esdospomoc@centrumjp2.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Maria Jankowska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 826 42 21.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowe lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku, w którym mieści się siedziba Centrum Myśli Jana Pawła II

Budynek będący pod zarządem ZGN mieści się przy ulicy Foksal 11. Centrum Myśli Jana Pawła II wynajmuje lokale na I i III piętrze budynku.
Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, jednak aby pokonać wysoki próg wejścia do klatki chodowej należy zadzwonić pod numer telefonu 533318505, aby pracownicy Centrum Myśli Jana Pawła II pomogli wjechać osobie niepełnosprawnej do windy. Różnice poziomów można pokonać za pomocą specjalnie w tym celu rozkładanych szyn podjazdowych dla wózków inwalidzkich.
Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się naprzeciwko budynku przy ul. Foksal 11.
Po wejściu do lokalu zarówno na I jak i na III piętrze wózek inwalidzki może swobodnie poruszać się po korytarzach. Na obu piętrach zarówno na I jak i na III piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Winda osobowa ma przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.
Dojazd transportem publicznym od ul. Nowy Świat (przystanek Foksal). Trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.