Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów. Więcej informacji: www.stypendiajp2.pl

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów jest w fazie pilotażu. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

UWAGA! W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ PEŁNOLETNI KANDYDAT/PEŁNOLETNIA KANDYDATKA. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. Pełną listę osób uprawnionych do składania wniosków od stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II można znaleźć tutaj.


Studenci i słuchacze szkół policealnych - od 1 września do 12 października 2020 roku; uczniowie - nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2020 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium, wybierając właściwą kategorię obok, należy wypełnić elektronicznie i załączyć w nim skany wymaganych dokumentów. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Podpisany wniosek wraz z oryginałami (bądź kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) wymaganych załączników w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku należy:

  • wysłać listem poleconym adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
  • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) 

Ważne: Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany, oświadczając na koniec, że dokonał tłumaczenia i podpisując się pod nim imieniem i nazwiskiem.

Po zakończonej ocenie formalnej (otrzymają Państwo w tej sprawie osobny komunikat e-mailem) dokumenty dołączone do wniosku zostaną do końca roku wysłane listem poleconym na adres podany we wniosku.

Dokumenty stanowiące podstawę prawną obliczania dochodu: