Stypendium m.st. Warszawy
im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów. Więcej informacji: www.stypendiajp2.pl

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów jest w fazie pilotażu. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

UWAGA! W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ PEŁNOLETNI KANDYDAT/PEŁNOLETNIA KANDYDATKA. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. Pełną listę osób uprawnionych do składania wniosków od stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II można znaleźć tutaj.


Studenci i słuchacze szkół policealnych - od 1 września do 10 października 2020 roku; uczniowie - nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2020 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium, wybierając właściwą kategorię obok, należy wypełnić elektronicznie i załączyć w nim skany wymaganych dokumentów. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Podpisany wniosek wraz z oryginałami (bądź kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) wymaganych załączników w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku należy:

 • wysłać listem poleconym adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
 • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) 

Ważne: Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany, oświadczając na koniec, że dokonał tłumaczenia i podpisując się pod nim imieniem i nazwiskiem.

Dokumenty stanowiące podstawę prawną obliczania dochodu:

Studenci I roku w roku akademickim 2020/2021

koniec
naboru za 13 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II:

 • Nauka na warszawskiej uczelni w roku akademickim 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów] oraz wyniki uzyskane z maksymalnie pięciu przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym [maksymalnie 20 punktów],
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].

Do pobrania (tylko jeśli dotyczy):

 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla osoby składającej wniosek doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla członka rodziny doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia rodzica o rodzeństwie będącym we wspólnym gospodarstwie domowym doc, pdf (dotyczy kandydata/kandydatki, który/która ma rodzeństwo)
 • Wzór oświadczenia niezbędnego do ustalenia szczególnej sytuacji kandydata doc, pdf (dotyczy osób, u których taka sytuacja zaistniała)
Dokumenty:

Studenci I roku w roku akademickim 2020/2021 z zagraniczną maturą

koniec
naboru za 13 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II:

 • Nauka na warszawskiej uczelni w roku akademickim 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów] oraz wyniki uzyskane z maksymalnie pięciu przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym [maksymalnie 20 punktów],
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].

Do pobrania (tylko jeśli dotyczy):

 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla osoby składającej wniosek doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla członka rodziny doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia rodzica o rodzeństwie będącym we wspólnym gospodarstwie domowym doc, pdf (dotyczy kandydata/kandydatki, który/która ma rodzeństwo)
 • Wzór oświadczenia niezbędnego do ustalenia szczególnej sytuacji kandydata doc, pdf (dotyczy osób, u których taka sytuacja zaistniała)
Dokumenty:

Studenci po I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych, studenci studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

koniec
naboru za 13 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II:

 • Nauka na warszawskiej uczelni w roku akademickim 2020/2021
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 20 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].

Do pobrania (tylko jeśli dotyczy):

 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla osoby składającej wniosek doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla członka rodziny doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia rodzica o rodzeństwie będącym we wspólnym gospodarstwie domowym doc, pdf (dotyczy kandydata/kandydatki, który/która ma rodzeństwo)
 • Wzór oświadczenia niezbędnego do ustalenia szczególnej sytuacji kandydata doc, pdf (dotyczy osób, u których taka sytuacja zaistniała)
Dokumenty:

Słuchacze szkół policealnych w roku szkolnym 2020/2021

koniec
naboru za 13 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Nauka w warszawskiej szkole w roku szkolnym 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania [dotyczy tylko słuchaczy pierwszego semestru]
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 25 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]

Do pobrania (tylko jeśli dotyczy):

 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla osoby składającej wniosek doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla członka rodziny doc, pdf (dotyczy tylko osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Wzór oświadczenia rodzica o rodzeństwie będącym we wspólnym gospodarstwie domowym doc, pdf (dotyczy kandydata/kandydatki, który/która ma rodzeństwo)
 • Wzór oświadczenia niezbędnego do ustalenia szczególnej sytuacji kandydata doc, pdf (dotyczy osób, u których taka sytuacja zaistniała)
Dokumenty: