Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

logotyp stypendiów warszawskich

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów. Więcej informacji: www.stypendiajp2.pl

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów jest w fazie pilotażu. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl


Rekrutacja 2020/2021

UWAGA! W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ  WNIOSKODAWCA (OSOBA PEŁNOLETNIA). Najczęściej jest to rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka. Pełną listę osób uprawnionych do składania wniosków od stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II można znaleźć tutaj.


Uczniowie - do 31 lipca 2020 roku; studenci i słuchacze szkół policealnych - od 1 września do 10 października 2020 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium, wybierając właściwą kategorię poniżej, należy wypełnić elektronicznie i załączyć w nim skany wymaganych dokumentów. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Podpisany wniosek wraz z oryginałami (bądź kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) wymaganych załączników w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku należy:

 • wysłać listem poleconym adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
 • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) 

Ważne: Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany, oświadczając na koniec, że dokonał tłumaczenia i podpisując się pod nim imieniem i nazwiskiem.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2:     

 • Wnioski można składać bez osobistego kontaktu z pracownikami Centrum - do skrzynki podawczej lub przesłać pocztą.
 • Po zakończonej ocenie formalnej (otrzymają Państwo komunikat e-mailem) dokumenty dołączone do wniosku będzie można odbierać w Centrum Myśli Jana Pawła II z zachowaniem reżimu sanitarnego w poniedziałki (15.00 – 17.00) , środy (8.00 – 10.00), piątki (14.00 – 16.00).
 • Dokumenty, które nie zostaną odebrane do 21.08.2020 zostaną wysłane listem poleconym na adres podany we wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Uczniowie kl. IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

koniec naboru za 22 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Nauka w warszawskiej szkole w roku szkolnym 2020/2021
 • Wyniki w nauce - ze względu na ocenę opisową uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej nie przyznaje się punktów za wyniki w nauce
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]
Utwórz wniosek

Uczniowie kl. V-VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

koniec naboru za 22 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II:

 • Nauka w warszawskiej szkole w roku szkolnym 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 30 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].
Utwórz wniosek

Uczniowie kl. VII-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

koniec naboru za 22 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Nauka w warszawskiej szkole w roku szkolnym 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 30 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]
Utwórz wniosek

Uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

koniec naboru za 22 dni

UWAGA!

W formularzu znajdują się pola do wpisania wyników z egzaminu ósmoklasisty. Jeśli w dniu wypełniania wniosku wyniki te nie są znane, pole te należy pozostawić pustymi. Po otrzymaniu wyników dane te będzie można uzupełnić wraz z dołączeniem zaświadczenia o wynikach egzaminu. Termin na dostarczenie zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty mija 14 sierpnia br.

W formularzu należy wpisać równieżdane szkoły, do której kandydat/kandydatka będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2020. We wniosku należy wpisać dane szkoły pierwszego wyboru kandydata/kandydatki. Jeśli okaże się, że szkoła uległa zmianie, będzie można te dane zaktualizować. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej należy dostarczyć nie później niż do 31 sierpnia 2020 r. 

Terminy wskazane wyżej mogą ulec zmianie w zależności o realnego przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W razie zmian będziemy na bieżąco informować wnioskodawców.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Nauka w warszawskiej szkole w roku szkolnym 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 30 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]
Utwórz wniosek

Uczniowie klas II-IV szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

koniec naboru za 22 dni

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Nauka w warszawskiej szkole w roku szkolnym 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 25 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]
Utwórz wniosek

Studenci I roku w roku akademickim 2020/2021

koniec naboru za 93 dni

Nabór wniosków od 1 września do 10 października 2020 roku.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Studia na warszawskiej uczelni w roku akademickim 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 i wyniki egzaminów maturalnych [maksymalnie 30 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]

Studenci I roku w roku akademickim 2020/2021 z zagraniczną maturą

koniec naboru za 93 dni

Nabór wniosków od 1 września do 10 października 2020 roku.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Studia na warszawskiej uczelni w roku akademickim 2020/2021
 • Przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny po przeliczeniu na skalę ocen 1-6 nie mniejsza niż 4,0 i wyniki egzaminów maturalnych [maksymalnie 30 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].

Studenci II-VI roku w roku akademickim 2020/2021

koniec naboru za 93 dni

Nabór wniosków od 1 września do 10 października 2020 roku.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Studia na warszawskiej uczelni w roku akademickim 2020/2021
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 20 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]

Słuchacze szkół policealnych w roku szkolnym 2020/2021

koniec naboru za 93 dni

Nabór wniosków od 1 września do 10 października 2020 roku.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 • Nauka w warszawskiej szkole w roku szkolnym 2020/2021
 • W przypadku słuchaczy pierwszego semestru przynajmniej dobra ocena z zachowania
 • Wyniki w nauce - średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 25 punktów]
 • Działalność i osiągnięcia - zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie od września 2017, w przypadku ubiegłorocznych stypendystów z roku szkolnego 2019/2020) [maksymalnie 40 punktów]
 • Sytuacja materialna i zdrowotna - miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].
Wróć