Stypendium sportowe m.st. Warszawy

NABÓR WNIOSKÓW na 2022 rok rozpocznie się 1 października i zakończy 31 grudnia 2021 roku (o godz. 16.00). 

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy!

Treść Uchwały nr XXXVII/1157/2020 z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 2020.9953).

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są w trzech rodzajach:

 • stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy
 • stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy
 • stypendia sportowe trenerskie m.st. warszawy

i skierowane są do warszawskich sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w randze mistrzowskiej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także do trenerów zawodników olimpijskich.

Pamiętaj! Przed złożeniem wniosku:

- zapoznaj się z:

- przygotuj:

 • zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • oświadczenie zawodnika (dot. wniosku trenera)

UWAGA! W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ PEŁNOLETNI KANDYDAT/PEŁNOLETNIA KANDYDATKA. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny podczas rejestracji konta w systemie podaje swoje dane.

WAŻNE! Dane podane podczas rejestracji tj. imię, nazwisko, adres e-mail będą automatycznie zapisane we wniosku w polu: Wnioskodawca.

WAŻNE! Wypełniony wniosek należy wydrukować i czytelnie podpisać. Podpisany wniosek wraz z oryginałami wymaganych załączników należy:

 • wysłać listem poleconym na adres: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).
 • lub złożyć w siedzibie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 w Warszawie. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. 

Pamiętaj! Osiągniecie sportowe musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym odpowiednio przez:

 • polski związek sportowy
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paraolimpijski
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
 • lub inny związek sportowy lub podmiot organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko zawodnika
 • pełną nazwę zawodów
 • termin i miejsce ich rozegrania
 • uzyskany wynik sportowy
 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty
 • nazwę dyscypliny
 • nazwę konkurencji
 • rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp., w grach zespołowych
 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

Od 2019 roku wydawane są decyzje administracyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Można  jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. W tytule wpłaty prosimy wpisać: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

PRZYDATNE:

KONTAKT:

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 pod nr telefonu: +48 22 443 24 63 (w sprawie stypendium młodzieżowego) oraz +48 22 443 24 89 (w sprawie stypendium olimpijskiego oraz trenerskiego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje o stypendiach sportowych m.st. Warszawy dostępne są na stronie www.sportowa.warszawa.pl – zakładka Stypendia, Nagrody sportowe – Stypendia sportowe

Elektroniczny system do Obsługi Stypendiów jest w fazie pilotażu. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: