Stypendium sportowe
m.st. Warszawy

NABÓR WNIOSKÓW na 2022 rok rozpocznie się 1 października i zakończy 31 grudnia 2021 roku. 

Stypendia sportowe m.st. Warszawy skierowane są do warszawskich sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w randze mistrzowskiej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii wiekowej: junior, młodzieżowiec lub senior, a także do trenerów zawodników olimpijskich.


Stypendia przyznawane są w trzech rodzajach:

1.       stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy (sporty: olimpijskie - miejsca 1-8 lub 1-6, paraolimpijskie i głuchych - miejsca 1-3)

2.       stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy (wybrane sporty Systemu Sportu Młodzieżowego - SSM – miejsca 1-3 lub 1-6 w kategorii wiekowej: junior, młodzieżowiec, senior) oraz sporty: paraolimpijskie i głuchych - miejsca 4-6)

3.       stypendia sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego)

 

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 2020.9953).

Obowiązujące regulaminy szczegółowe Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM)  – 2021 rok dot. wyłącznie Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski


Termin naboru i miejsce złożenia wniosku

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).

Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

·         Zarejestrowany wniosek wydrukuj i czytelnie podpisz (imię i nazwisko Wnioskodawcy). Podpisany wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia (oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli nie został dołączony w systemie) można:

o   złożyć w siedzibie biuraBiuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 - Pałac Kultury i Nauki, wejście od ul. Marszałkowskiej (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),

o   lub wysłać na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

WAŻNE! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

·         W formie elektronicznej – wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

o    profilu zaufanego,

o    e-dowodu,

o    podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

 

Kto może złożyć wniosek

·         pełnoletni kandydat/kandydatka,

·         rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki.

UWAGA! W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ (zakłada konto) pełnoletni kandydat. W przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny

Dane podane podczas rejestracji tj.: imię, nazwisko oraz adres e-mail będą widoczne na wniosku w rubryce Wnioskodawca.

 

Wymagane dokumenty

1) wniosek wypełniony i zarejestrowany w systemie ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany,

2) zaświadczenie (w oryginalne, nie może być to skan/kserokopia) potwierdzające osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez:

·         polski związek sportowy,

·         Polski Komitet Olimpijski,

·         Polski Komitet Paraolimpijski,

·         Polski Związek Sportu Niesłyszących,

·         Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start",

·         lub inny związek sportowy organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać:

·         imię i nazwisko zawodnika,

·         pełną nazwę zawodów,

·         termin i miejsce ich rozegrania,

·         uzyskany wynik sportowy,

·         kategorię wiekową, w której został osiągnięty,

·         nazwę dyscypliny,

·         nazwę konkurencji,

·         rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp. lub w grach zespołowych,

·         liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Można jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W tytule wpłaty wpisz: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

4) oświadczenie zawodnika (dotyczy wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy).

Oświadczenie zawodnika, potwierdzające, że stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, zawierające jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy oraz w celu publikacji wykazu stypendystów na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5) komunikat/wyciąg z zawodów z wynikami (dodatkowo).

Komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu z wynikami powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem. W przypadku komunikatów ogłoszonych w języku innym niż polskim, wnioskodawca musi dostarczyć ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

KONTAKT:

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 pod nr telefonu: +48 22 443 24 63 (w sprawie stypendium młodzieżowego) oraz +48 22 443 24 89 (w sprawie stypendium olimpijskiego oraz trenerskiego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje o stypendiach sportowych m.st. Warszawy dostępne są na stronie www.sport.um.warszawa.pl – Stypendia i Nagrody – Stypendia sportowe

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy na adres esdospomoc@centrumjp2.pl

PRZYDATNE:

Stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy w 2022 roku

koniec
naboru za 30 dni

Stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy może otrzymać zawodnik, który:
1. jest mieszkańcem m.st. Warszawy
2. uzyskał osiągnięcie sportowe w dyscyplinie i konkurencji sportu ujętej w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) obowiązującego w danym roku lub w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych
3. w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 24 lata (dot. zawodników SSM)
4. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce*:
- 1-6 w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub 4-6 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych
- 4-6 w mistrzostwach świata (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
- 1-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców (dot. zawodników SSM)
- 1-6 w mistrzostwach świata juniorów (dot. zawodników SSM)
- 4-6 w mistrzostwach Europy (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
- 1-3 w mistrzostwach Europy młodzieżowców (dot. zawodników SSM)
- 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów (dot. zawodników SSM)
- 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców lub juniorów (dot. zawodników SSM)
5. nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium. 
* lub 2 lat w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. pandemii COVID-19)

Dokumenty:

Stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy w 2022 roku

koniec
naboru za 30 dni

Stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy może otrzymać zawodnik, który:
1. jest mieszkańcem m.st. Warszawy,
2. uzyskał osiągnięcie sportowe w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk: Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych,
3. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce*:
- 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich lub 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych
- 1-8 w mistrzostwach świata seniorów lub 1-3 w mistrzostwach świata (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
- 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów lub 1-3 w mistrzostwach Europy (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
4. nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium. 
* lub 2 lat w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. pandemii COVID-19)

Dokumenty:

Stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy w 2022 roku

koniec
naboru za 30 dni

Stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy może otrzymać trener, który:

  1. jest mieszkańcem m.st. Warszawy,
  2. jest trenerem co najmniej jednego zawodnika, który spełnia przesłanki do otrzymania w danym roku stypendium sportowego olimpijskiego m.st. Warszawy,
  3. nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium.
Dokumenty: