Stypendium sportowe
m.st. Warszawy

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 września 2020 roku Radni m.st. Warszawy podczas XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy podjęli Uchwałę nr XXXVII/1157/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 02.10.2020 roku (Dz. Urz. Woj. 2020.9953). 

NABÓR WNIOSKÓW NA 2021 ROK ROZPOCZNIE SIĘ 19 PAŹDZIERNIKA I ZAKOŃCZY 31 GRUDNIA 2020 ROKU (o godz. 16.00). 

Treść Uchwały nr XXXVII/1157/2020 z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są w trzech rodzajach:

 • stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy
 • stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy
 • stypendia sportowe trenerskie m.st. warszawy

i skierowane są do warszawskich sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w randze mistrzowskiej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także do trenerów zawodników olimpijskich.

Pamiętaj! Przed złożeniem wniosku:

- zapoznaj się z:

- przygotuj:

 • zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • oświadczenie zawodnika (dot. wniosku trenera)

Wypełnianie wniosku składa się z kilku etapów, w których prosimy o podanie: danych osobowych oraz adresowych, informacji o klubie sportowym, szczegółów dotyczących osiągnięcia sportowego z możliwością załączenia dokumentów oraz złożenie stosownych oświadczeń.

UWAGA! W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ PEŁNOLETNI KANDYDAT/PEŁNOLETNIA KANDYDATKA. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. 

WAŻNE! Wypełniony wniosek należy wydrukować i czytelnie podpisać. Podpisany wniosek wraz z oryginałami wymaganych załączników należy:

 • wysłać listem poleconym na adres: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).
 • lub złożyć w siedzibie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 w Warszawie. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. 

W siedzibie biura znajduje się dedykowane stanowisko z dostępem do:

 • Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS)
 • Tłumacza on-line języka migowego.

Pamiętaj! Osiągniecie sportowe musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym odpowiednio przez:

 • polski związek sportowy
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paraolimpijski
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
 • lub inny związek sportowy lub podmiot organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko zawodnika
 • pełną nazwę zawodów
 • termin i miejsce ich rozegrania
 • uzyskany wynik sportowy
 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty
 • nazwę dyscypliny
 • nazwę konkurencji
 • rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp., w grach zespołowych
 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

Od 2019 roku wydawane są decyzje administracyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Można  jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. W tytule wpłaty prosimy wpisać: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

PRZYDATNE:

KONTAKT:

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 pod nr telefonu: +48 22 443 24 63 oraz +48 22 443 24 89 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje o stypendiach sportowych m.st. Warszawy dostępne są na stronie www.sportowa.warszawa.pl – zakładka Stypendia, Nagrody sportowe – Stypendia sportowe

Elektroniczny system do Obsługi Stypendiów jest w fazie pilotażu. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt:

Stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy

koniec
naboru za 37 dni

Stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy może otrzymać trener, który:

 1. jest mieszkańcem m.st. Warszawy 
 2. jest trenerem co najmniej jednego zawodnika, który spełnia przesłanki do otrzymania w danym roku stypendium sportowego olimpijskiego m.st. Warszawy
 3. nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium.
Dokumenty:

Stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy

koniec
naboru za 37 dni

Stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy może otrzymać zawodnik, który:
1. jest mieszkańcem m.st. Warszawy
2. uzyskał osiągnięcie sportowe w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk: Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych
3. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce*:
- 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich lub 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych
- 1-8 w mistrzostwach świata seniorów lub 1-3 w mistrzostwach świata (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
- 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów lub 1-3 w mistrzostwach Europy (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
4. nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium. 
* lub 2 lat w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. pandemii COVID-19)

Dokumenty:

Stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy

koniec
naboru za 37 dni

Stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy może otrzymać zawodnik, który:
1. jest mieszkańcem m.st. Warszawy
2. uzyskał osiągnięcie sportowe w dyscyplinie i konkurencji sportu ujętej w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) obowiązującego w danym roku lub w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych
3. w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 24 lata (dot. zawodników SSM)
4. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce*:
- 1-6 w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub 4-6 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych
- 4-6 w mistrzostwach świata (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
- 1-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców (dot. zawodników SSM)
- 1-6 w mistrzostwach świata juniorów (dot. zawodników SSM)
- 4-6 w mistrzostwach Europy (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
- 1-3 w mistrzostwach Europy młodzieżowców (dot. zawodników SSM)
- 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów (dot. zawodników SSM)
- 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców lub juniorów (dot. zawodników SSM)
5. nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium. 
* lub 2 lat w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. pandemii COVID-19)

Dokumenty: