Stypendium m.st. Warszawy
dla doktorantów


Doktorantki i doktorantów warszawskich uczelni zapraszamy do podjęcia w swojej działalności naukowej tematów związanych z rozwojem i codziennym funkcjonowaniem miasta. Młodzi naukowcy, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym ze wskazanych obszarów, mogą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów. Stypendium jest przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt..

Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania.

Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu stypendialnego projektu badawczego ze wskazanymi przez urząd miasta obszarami badawczymi, uwzględnienie kontekstu lokalnego oraz aplikacyjny wymiar badania.

Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.


POMOC TECHNICZNA  DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW MOŻLIWA JEST W GODZINACH PRACY BIURA OD 8.00 DO 16.00. Adres do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl

W III edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantówzapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium w poniższych obszarach zgłoszonych przez biura:

Biuro Administracyjne

1.      Porównanie usług ochrony osób i mienia realizowanych przez komercyjny podmiot do własnej formacji ochronnej – wewnętrznej służby ochrony.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego:

1.       Infrastruktura społeczna w obszarach mieszkaniowych w Warszawie

2.       Proces suburbanizacji w aglomeracji warszawskiej

3.       Polaryzacja miejsc pracy w Warszawie

4.       Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej Warszawy

5.       Sieć Centrów Lokalnych

6.       Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie

Biuro Sportu i Rekreacji:

1.       Aktywność fizyczna mieszkańców

Centrum Komunikacji Społecznej

1.       Zrównoważone gospodarowanie żywnością, w tym ograniczanie jej marnowania w organizacji żywienia zbiorowego.

2.       Pracownik młodzieżowy - analiza zagranicznych rozwiązań, wypracowanie warszawskiego profilu pracownika młodzieżowego oraz modelu kształcenia i działań wspierających  


Nabór do trzeciej edycji stypendiów trwa do 24 czerwca 2021 r. Informacje o naborze dostępne są na stronie www.um.warszawa.pl/sdd.

stypendia z obszaru zgłoszonego przez Biuro Sportu i Rekreacji

koniec
naboru za 1 dzień

Aktywność fizyczna mieszkańców

Obszar badawczy obejmuje analizę aktywności fizycznej mieszkańców oraz analizę preferencji mieszkańców dotyczących oferty i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Warszawy. Aktywność fizyczną rozumiemy zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która rekomenduje 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu. Interesuje nas aktywność fizyczna mieszkańców w grupach społecznych, które diagnozujemy jako mniej aktywne: kobiety, seniorzy 60+, osoby z niepełnosprawnością, młodzi dorośli wchodzący na rynek pracy (po 26 roku życia), bezrobotni. Poszukujemy informacji na temat stosunku mieszkańców do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, tendencji w rozwoju form aktywności fizycznej preferowanych przez mieszkańców, wiedzy na temat zachowań społecznych związanych z aktywnością fizyczną (np. powstawanie nieformalnych grup entuzjastów wybranej aktywności fizycznej), wpływu różnych czynników na podejmowanie i utrzymanie aktywności fizycznej (np. pandemia, sytuacja społeczna, zdrowotna, zawodowa, rodzinna). 

Zapraszamy do zadawania pytań na adres naukowa@um.warszawa.pl.

POMOC TECHNICZNA  DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW MOŻLIWA JEST W GODZINACH PRACY BIURA OD 8.00 DO 16.00. Adres do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl.

stypendia z obszarów zgłoszonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

koniec
naboru za 1 dzień

POMOC TECHNICZNA  DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW MOŻLIWA JEST W GODZINACH PRACY BIURA OD 8.00 DO 16.00. Adres do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl.

Obszary zgłoszone przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego:

Infrastruktura społeczna w obszarach mieszkaniowych w Warszawie

Celem projektu jest opracowanie metodologii badania programu nasycenia w obiekty infrastruktury społecznej obszarów mieszkaniowych wraz z propozycją wskaźników optymalnego wyposażenia w infrastrukturę społeczną nowych i istniejących osiedli mieszkaniowych w Warszawie.


Proces suburbanizacji w aglomeracji warszawskiej

Celem projektu jest zbadanie czynników skłaniających mieszkańców Warszawy do osiedlania się za granicami miasta i na jego obrzeżach oraz wskazanie na podstawie analiz sposobu przeciwdziałania suburbanizacji – zapobieganiu odpływu ludności do terenów podmiejskich, a także zwiększenie migracji do Warszawy.Polaryzacja miejsc pracy w Warszawie

Celem projektu jest analiza i ocena możliwości wpływu na rozmieszczenie miejsc pracy w Warszawie oraz stworzenie charakterystyki optymalnych lokalizacji dla wybranych funkcji. 


Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej Warszawy

Celem projektu jest analiza w makro lub mikro skali wybranego/wybranych węzłów przesiadkowych (praca o charakterze projektowym). Praca powinna obejmować analizę przykładów polskich i zagranicznych oraz projekt dla wybranej lokalizacji.

Sieć Centrów Lokalnych 

Celem projektu jest wypracowanie dobrych praktyk tworzenia centrów lokalnych oraz weryfikacja istniejącej typologii w oparciu o projekt Warszawskie Centra Lokalne z 2015 roku oraz analiz przeprowadzonych podczas prac nad nowym Studium. Projekt powinien zaproponować nowe podejście do sieci centrów lokalnych w Warszawie. 


Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie  Celem projektu jest zbadanie, jak mogą wyglądać budynki mieszkalne projektowane w oparciu o założenia do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy. Analizy do studium zidentyfikowały 5 typów tkanek morfologicznych Warszawy, które zostały wyróżnione w dużej mierze na podstawie wysokości i powierzchni biologicznie czynnej. Nowe typologie mieszkaniowe muszą sprostać wyzwaniom, m.in. adaptacji do zmian.
klimatycznych, czy dostosowaniem do potrzeb starzejących się populacji.
Projekt powinien obejmować :
• Research dotyczący tych zagadnień we współczesnym projektowaniu architektonicznym w Polsce i zagranicą.
• Studia dotyczące kształtowania bryłowego nowych typologii mieszkaniowych dla większych fragmentów miasta.
• Rozwiązania urbanistyczne w zakresie relacji pomiędzy typologiami.
• Research by design, czyli przetestowanie przyjętych wskaźników przez możliwe do realizacji formy architektury mieszkaniowej.

stypendia z obszarów zgłoszonych przez Centrum Komunikacji Społecznej - Polityka Żywnościowa

koniec
naboru za 1 dzień

Zrównoważone gospodarowanie żywnością, w tym ograniczanie jej marnowania w organizacji żywienia zbiorowego. 

Miasto stołeczne zarządza żywieniem zbiorowym w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych, domach opieki dla seniorów, niektórych szpitalach. Wiemy, że na wielu etapach procesu organizacji żywienia bardzo dużo żywności się marnuje i konieczne jest wypracowanie rozwiązań na rzecz jej szanowania. Jednocześnie niezwykle ważne jest, aby to żywienie było wysokiej jakości i odbiorcy – dzieci, młodzież, seniorzy – chętnie z niego korzystali.  

Jesteśmy w trakcie procesu opracowania polityki żywnościowej. Temat ograniczania odpadów żywnościowych bardzo mocno wybrzmiewał podczas spotkań z interesariuszami i będzie to prawdopodobnie jeden z jej kierunków.

Zapraszamy do zadawania pytań na adres naukowa@um.warszawa.pl.


POMOC TECHNICZNA  DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW MOŻLIWA JEST W GODZINACH PRACY BIURA OD 8.00 DO 16.00. Adres do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl.


stypendia z obszarów zgłoszonych przez Centrum Komunikacji Społecznej - Polityka Młodzieżowa

koniec
naboru za 1 dzień

Pracownik młodzieżowy - analiza zagranicznych rozwiązań, wypracowanie warszawskiego profilu pracownika młodzieżowego oraz modelu kształcenia i działań wspierających 

W tym roku przyjmiemy politykę młodzieżową m.st. Warszawy, następnym krokiem będzie opracowanie  narzędzi wdrażających jej założenia. Jednym z kierunków polityki będą działania skierowane do dorosłych pracujących z i na rzecz młodzieży. Idąc w ślady innych metropolii europejskich chcemy opracować spójny i wieloaspektowy profil kompetencyjny warszawskiego pracownika młodzieżowego oraz wypracować systemowe rozwiązania kształcące i wspierające, jednolite dla dzielnic i branż. Systemowe wsparcie młodych ludzi, jakie chcemy osiągnąć wdrażając politykę młodzieżową, nie odbędzie się bez udziału wiarygodnych i kompetentnych osób dorosłych.  Dlatego dogłębne zbadanie charakterystyki i potrzeb tych grup, jest w tym momencie jedną z najważniejszych potrzeb naszego zespołu.

Zapraszamy do zadawania pytań na adres naukowa@um.warszawa.pl

POMOC TECHNICZNA  DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW MOŻLIWA JEST W GODZINACH PRACY BIURA OD 8.00 DO 16.00. Adres do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl.

stypendia z obszaru zgłoszonego przez Biuro Administracyjne

koniec
naboru za 1 dzień

POMOC TECHNICZNA  DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW MOŻLIWA JEST W GODZINACH PRACY BIURA OD 8.00 DO 16.00. Adres do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl

Porównanie usług ochrony osób i mienia realizowanych przez komercyjny podmiot do własnej formacji ochronnej – wewnętrznej służby ochrony.

Przedmiotem badań jest porównanie usług ochrony osób i mienia realizowanych przez komercyjny podmiot do własnej formacji ochronnej – wewnętrznej służby  ochrony. W szczególności, chodzi o zbadanie, który  model realizowania usługi - zapewnienia ochrony fizycznej w budynkach Urzędu m.st. Warszawy  jest właściwy z punktu widzenia: bezpieczeństwa pracowników Urzędu, klientów, rachunku ekonomicznego oraz standardów bezpieczeństwa. Sam obszar badawczy, jak i jego tematyka, zawiera się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Praca badawcza musi w swojej treści odnosić się do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, wynikających z nich konsekwencji i uwarunkowań oraz dobrych praktyk  i rozwiązań systemowych. Dodatkowo powinna odpowiadać na pytania zawarte w problemach badawczych:

1.       Jaka jest skuteczność i warunki działania pracowników ochrony własnej służby (dobór kadr, szkolenie, wyposażenie) w odniesieniu do skuteczności i warunków pracowników komercyjnej agencji ochrony? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania (własna służba ochrony).

2.       Jaki wpływ na jakość realizowanej usługi mają realne trudności i bariery (ograniczenia prawne, poziom wyszkolenia pracowników i ich przygotowanie do wykonywanych zadań, fluktuacja kadr, ocena społeczna zawodu „ochroniarza”)?

3.       Czy w świetle aktualnych przepisów prawnych Urząd jako instytucja publiczna może przekazać swoje obowiązki, czy uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podmiotowi zewnętrznemu (zamiana prawa administracyjnego na prawo cywilne)?

4.       Jak kształtują się koszty porównawcze własnej służby i komercyjnej agencji?

5.       Jaki jest modelowy przykład ochrony fizycznej ?

Zapraszamy do zadawania pytań na adres naukowa@um.warszawa.pl.