Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.

Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych lub dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania. Wygrana olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy mogły wyróżniać również wybitne osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne. 
Stypendium przyznawane jest kandydatkom i kandydatom, którzy uzyskali najwyższą, łączną liczbę punktów za spełnienie określonych w regulaminie kryteriów merytorycznych.

XIV EDYCJA (za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2020/2021):
- termin składania wniosków minął 31 sierpnia 2021 roku,
- wyniki przekazywane są bezpośrednio wnioskodawcom za pośrednictwem ESdOS,
- podsumowanie edycji: https://um.warszawa.pl/-/warszawa-nagradza-uzdolniona-mlodziez

Wnioski przyjmowane są każdego roku, od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia (liczy się data wpływu podpisanego wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).
Od 2020 roku można wypełniać je w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).

PLIKI DO POBRANIA: