Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).
Aby wypełnić wniosek w ESdOS, w systemie rejestruje się wnioskodawca.

Ważne: W związku z wdrożeniem ESdOS preferowaną formą komunikacji z wnioskodawcami/kandydatami/opiekunami prawnymi kandydatów małoletnich jest komunikacja e-mailowa. Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. 

XIV EDYCJA
- za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2020/2021:


KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

Stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania - za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

Zwracamy szczególną uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Lista wnioskodawców w tym m.in.:
- dyrektor szkoły, do której uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2020/2021,
- rodzic lub opiekun prawny kandydata,
- pełnoletni kandydat.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
3 800 zł.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski można składać od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku (liczy się data wpływu).
Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

 • w formie papierowej:
  Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (zalecany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:
  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
  adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
  - w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku …”
  Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00.

 • lub w formie elektronicznej:
  Wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:
  - profilu zaufanego,
  - e-dowodu,
  - podpisu kwalifikowanego.
  Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka ) albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Pamiętaj! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu.
Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (formularze pomocnicze):

PLIKI DO POBRANIA:

KONTAKT:

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:
E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl
Telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634
W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

ŻYCZYMY POWODZENIA!
Wyniki w IV kwartale 2021 r. (przełom października i listopada)