Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.

Ich specyfiką jest fakt, że mogą zostać przyznane również uzdolnionym uczniom, uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają ugruntowane pasje i udokumentowane osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie.

Wygrana olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę mogły wyróżniać wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

Wnioski o stypendium przyjmowane są każdego roku, od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia:

  • od 2020 roku można wypełniać je w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), który obecnie jest w fazie pilotażu i na bieżąco udoskonalany, aby jak najlepiej mógł służyć wszystkim zainteresowanym,
  • za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

XIII EDYCJA (tj. za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2019/2020):

  • termin składania wniosków minął 31 sierpnia 2020 roku,
  • wyniki zostaną opublikowane w IV kwartale 2020 roku, na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl