Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).

Ważne: W związku z wdrożeniem ESdOS preferowaną formą komunikacji z wnioskodawcami/kandydatami/opiekunami prawnymi kandydatów małoletnich jest komunikacja e-mailowa. Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. 

XIV EDYCJA
- za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2020/2021:


KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

Stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania - za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

Zwracamy szczególną uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Lista wnioskodawców w tym m.in.:
- dyrektor szkoły, do której uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2020/2021,
- rodzic lub opiekun prawny kandydata,
- pełnoletni kandydat.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
3 800 zł.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski można składać od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Ważne: Aby wypełnić wniosek w ESdOS (formularz zostanie uruchomiony 25 czerwca), w systemie rejestruje się wnioskodawca i za dobrowolną zgodą wskazuje swoje podstawowe dane, niezbędne do założenia i aktywacji konta.
Pamiętaj!
Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu:

 • w formie tradycyjnej
  Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (preferowany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego uprzednio w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:
  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
  adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
  - w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku …”.
  Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.

Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (formularze):

PLIKI DO POBRANIA:

KONTAKT:

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:
E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl
Telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634
W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

ŻYCZYMY POWODZENIA!
Wyniki w IV kwartale 2021 r. (przełom października i listopada)