Stypendium szkolne i zasiłek szkolny


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.
Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem
  losowym.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy


STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolnemoże być przyznane na zakup:

  • podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
  • biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej w dzielnicy zamieszkania.

Wniosek o stypendium szkolne

Oświadczenie o wysokości dochodu

Oświadczenie ogólne


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny  przysługuje  uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Wnioski o zasiłek szkolny przyjmowane są przez cały rok w dzielnicy zamieszkania.

Wniosek o zasiłek szkolny

Oświadczenie o wysokości dochodu

Oświadczenie ogólne

 FAQ
FAQ