Materiał pomocniczy
Warszawa, styczeń 2021 r.
 
                                                                                                                                                                                                     

Vademecum

stypendiów m.st. Warszawy

SAPERE AUSO

Pobierz wersję do druku

 
 

Wstęp

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń zebranych podczas realizacji samorządowego projektu stypendialnego SAPERE AUSO, przedstawiamy przykłady i wyjaśnienia mogące być inspiracją do rozmowy członków rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i innych sojuszników pomysłu wspierania uczniów uzdolnionych. Wypełnianie wniosku powinno być poprzedzone wspólną dyskusją nad profilem zdolności kandydata, identyfikacją najważniejszych osiągnięć, potrzeb i możliwości osobistego rozwoju.

Od bieżącej edycji projektu, wnioski o stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia

System jest obecnie w fazie pilotażu i na bieżąco udoskonalany, aby jak najlepiej mógł służyć wszystkim zainteresowanym.

 

I. Przed wystąpienie z wnioskiem przejrzyj dostępną ofertę stypendialną i wybierz tę najbardziej adekwatną dla danego kandydata

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów pełnią szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu. Jego specyfiką jest fakt, że stypendia te kierowane są również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Najwyższe wyniki w nauce jako podstawowe kryterium uwzględniane są przy przyznawaniu innych stypendiów. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) wymienia cztery takie kategorie:

1)      art. 90 g – stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może udzielać szkoła;

2)      art. 90 h – stypendium Prezesa Rady Ministrów, może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości;

3)      art. 90 i – stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne;

4)      art. 90 l  - stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez osoby  fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

5)      art. 90 t – stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego na wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO odnoszą się do punktu 5 i mają na celu wspieranie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na jedną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania.

Wybitnie uzdolnionym warszawskim uczniom przysługują różne rodzaje pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, w tym np.:

a)      z poziomu szkoły: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

b)      z poziomu dzielnicy: nagrody Burmistrza za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

c)      z poziomu m.st. Warszawy, stypendia sportowe m.st. Warszawy,  stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Warto również poznać inne oferty stypendialne, jak np. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” czyProgram Pomocy Wybitnie Zdolnym” Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 

II. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem udzielania stypendiów

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO przyznawane są na podstawie  uchwały nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6968).

Dostęp:

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/6968/

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia

www.um.warszawa.pl/stypendia


III. Sprawdź, kto może otrzymać stypendium

W roku szkolnym 2021/2022 (XIV edycja) stypendia mogą zostać przyznane:

uzdolnionym uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych lud do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce
zamieszkania - wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.


IV. Sprawdź, kto może złożyć wniosek

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;

 2. rodzic lub opiekun prawny kandydata;

 3. uprawniony przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 4. zarząd dzielnicy m.st. Warszawy;

 5. Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów, niewymienionych w pkt 1-4 i 6;

 6. Przewodniczący Rady m.st. Warszawy z własnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów, niewymienionych w pkt 1-5.

Do wniosku o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO należy dołączyć opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat - wymaganą w przypadku, gdy dyrektor  nie jest wnioskodawcą.

W przypadku wnioskodawców, którzy nie są rodzicem lub opiekunem prawnym kandydata, rekomenduje się konsultację zapisów wniosku z ustawowym przedstawicielem kandydata lub samym zainteresowanym.

 

V. Jak działa Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS)?

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) to miejsce, w którym dostępna jest stołeczna oferta stypendialna. Platforma umożliwia zapoznanie się z kryteriami przyznawania poszczególnych stypendiów, wypełnienie wniosku o stypendium i śledzenie procesu jego weryfikacji.

Rejestracja poprzez stronę: www.um.warszawa.pl/stypendia

Panel „Rejestracja” znajduje się w prawym górnym rogu, po kliknięciu w przycisk „Zaloguj się”.

Po zarejestrowaniu konta, każdorazowy dostęp do systemu będzie możliwy poprzez podanie loginu oraz hasła w panelu logowania (prawy górny róg).

! Aby móc wypełnić wniosek o stypendium w systemie, wymagane jest zarejestrowanie konta przez osobę wnioskującą. Wnioskodawca (np. dyrektor szkoły, rodzic) za pośrednictwem jednego konta może wypełnić wnioski o stypendium dla więcej niż jednego ucznia.

Podczas rejestracji poprosimy o podstawowe dane osoby wnioskującej, w tym adres e-mail, na który zostanie przekazany link weryfikacyjny przy rejestracji konta oraz będą wysyłane informacje dotyczące złożonego wniosku/wniosków.

Szczegółowe informacje jak wypełnić wniosek/wnioski w systemie oraz jak prawidłowo dostarczyć wniosek/wnioski do operatora znajdują się poniżej.


VI. Jak wypełnić wniosek w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy?

Formularz wniosku został przygotowany w oparciu o opis, zawarty w regulaminie udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Stanowi materiał pomocniczy zarówno dla wnioskodawców, jak przy opiniowaniu kandydatów do przyznania stypendiów.

Dostęp do formularza wniosku i utworzenie nowego wniosku możliwe jest poprzez przycisk „Utwórz wniosek” widoczny przy kategorii stypendialnej.  

! Każdy wnioskodawca po zalogowaniu do systemu, w panelu użytkownika (lista rozwijana w prawym górnym rogu przy nazwisku) ma dostęp m.in. do listy swoich wniosków.

W zależności od statusu danego wniosku może go:

- edytować/wypełniać/wygenerować podgląd/drukować bądź

- po wypełnieniu całości i zarejestrowaniu* – śledzić status wniosku w procesie rekrutacji.

* Po zarejestrowaniu wniosku poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj” i zaakceptowanie komunikatu nt. potwierdzenia chęci zarejestrowania wniosku, nie będzie możliwy już powrót do edycji danego wniosku.

Wypełnianie wniosku w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy składa się z ośmiu etapów

 

W części I

Wnioskodawca zostaje poproszony o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza klauzula zostanie wysłana również na wskazany we wniosku adres e-mail kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego.

 

W części II

Wnioskodawca wpisuje wymagane dane kontaktowe do siebie oraz dane osobowe kandydata, a w przypadku kandydatów niepełnoletnich również adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego, na który zostanie przekazana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

W części III

Należy podać informacje nt. szkoły i klasy kandydata, do której uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021. Jeśli kandydat planuje zmianę szkoły w następnym roku szkolnym 2021/2022, po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej - pojawią się pola do wpisania danych tej szkoły.

Zgodnie z regulaminem, stypendium może zostać przyznane uczniom pobierającym naukę w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy, bez względu na miejsce zamieszkania.

 

W części IV i V

Należy podać informacje dotyczące wybitnych osiągnięć naukowych, twórczych lub społecznych kandydata, uzyskanych w roku szkolnym 2020/2021. Wyboru kandydatów rekomendowanych do uzyskania stypendium dokonuje się na podstawie opisu zawartego w treści wniosku, stąd bardzo ważne jest precyzyjne i szczegółowe przedstawienie profilu wybitnych osiągnięć kandydata przez wnioskodawcę.

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych wspomaga rozwój zarówno uczniów osiągających mierzalne sukcesy, jak i tych o różnorodnych zdolnościach. Wygrana olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Warszawscy uczniowie osiągają najwyższe w kraju wyniki w nauce, stąd liczba laureatów i olimpijczyków jest w mieście bardzo duża. Stypendia SAPERE AUSO powinny być przyznawane uczniom wyjątkowym i wyróżniającym się wśród tych, którzy bardzo dobrze się uczą i wypełniają uczniowskie obowiązki. Stypendia mają na celu wspieranie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na jedną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy mogły wyróżniać także wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne.

Zaznacza się, że stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów nie dotyczą osiągnięć sportowych. Stypendia sportowe przyznawane są bowiem na podstawie odrębnej uchwały Rady m.st. Warszawy.

 

Część IV została podzielona na cztery punkty, według głównych kryteriów merytorycznych (w zależności od stopnia ich spełnienia kandydat może otrzymać do 5 punktów za każde):

 1. własny dorobek naukowy, badawczy lub twórczy, który można udokumentować
  Należy wskazać i krótko scharakteryzować konkretny dorobek, działanie zrealizowane w ramach unikatowych dziedzin czy ugruntowanej pasji, wytwór lub uzyskany tytuł. Nie są wymagane załączniki stąd prośba o wskazanie również sposobu dokumentacji tego osiągnięcia (np. portfolio, film/nagranie, dokumentacja fotograficzna, publikacja, link do relacji itd.);

 2. wybitne osiągnięcia w edukacyjnych lub twórczych wydarzeniach międzynarodowych, w tym międzynarodowych olimpiadach, konkursach lub turniejach
  Dotyczy tylko tych form współzawodnictwa międzynarodowego, gdzie laureaci wyłaniani są na arenie międzynarodowej (nie zaś oddzielnie w poszczególnych krajach uczestniczących);

 3. tytuł laureata ostatniego etapu olimpiady lub turnieju (w przypadku zawodów przedmiotowych również tytuł finalisty), zorganizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat.
  Dotyczy zawodów ogólnopolskich, uwzględnionych np. w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-201920

 4. aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, w szczególności w formie wolontariatu
  Należy precyzyjnie opisać inicjatywę i rolę/zakres działań  kandydata w danej formie aktywności, rodzaj i częstotliwość (akcja jednorazowa/okazjonalnie/systematyczne zaangażowanie) podejmowanych działań. Samo wskazanie udziału może okazać się niewystarczające.

 

Część V została podzielona na trzy punkty, według uzupełniających kryteriów merytorycznych (w zależności od stopnia ich spełnienia kandydat może otrzymać do 2 punktów za każde):

 1. realizacja indywidualnego programu lub toku nauki (IPN lub ITN) ze względu na rozwój uzdolnień
  Należy opisać zakres IPN lub ITN; jeżeli kandydat realizował IPN lub ITN z więcej niż jednego rodzaju zajęć, należy wszystkie je wykazać;

 2. udział w zajęciach na uczelni przewidzianych tokiem studiów, na podstawie postanowień regulaminu studiów, dotyczących warunków   uczestniczenia wybitnie  uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów

 3. tytuł laureata olimpiady, turnieju lub konkursu o zasięgu ogólnopolskim, niewymienionych w części IV, w kryteriach głównych.


Część VI

dotyczy kryterium pomocniczego, tj. średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Wyniki na świadectwie stanowią kryterium pomocnicze, brane pod uwagę w przypadku, gdy najniższą liczbę punktów umożliwiających otrzymanie stypendium uzyskał więcej niż jeden kandydat.

 

W części VII

Zawarte jest oświadczenie do zaznaczenia przez wnioskodawcę, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

 

W części VIII

Jest miejsce na dołączenie załączników (patrz rozdział VIII).

 

VII.  Dokumenty, które należy złożyć razem z wnioskiem

Do wniosku o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO należy dołączyć opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat - wymaganą w przypadku, gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą.
Inne załączniki nie są wymagane.

Zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO, wniosek zawiera oświadczenie wnioskodawcy, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

 

VIII. Rejestracja wniosku w systemie 

Po wypełnieniu wniosku i sprawdzeniu czy wszystkie dane zostały w nim uwzględnione, możliwa jest rejestracja wniosku w systemie, poprzez przycisk „Zarejestruj” (w podglądzie danego wniosku, dostępnym w panelu użytkownika: prawy górny róg -  lista rozwijana przy nazwisku).

Po zarejestrowaniu i zaakceptowaniu komunikatu potwierdzającego zamiar rejestracji, zostanie nadany indywidualny numer wniosku i nie będzie możliwy już powrót do edycji danego wniosku.

IX. Jak złożyć wniosek?

Wymagana jest wersja papierowa wniosku.

W związku z tym:

1)      gotowy wniosek:

         - wypełniony i zarejestrowany w systemie (tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku),

         - a następnie wydrukowany z systemu i podpisany przez wnioskodawcę,

         a) razem z załącznikiem:

            - opinią dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat (wymaganą wyłącznie, jeśli dyrektor nie jest wnioskodawcą)

2)      należy dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą na adres:

 

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

- w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO”.

 

Wnioski przyjmowane są:
- do 31 sierpnia 2021 roku,
- od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.

Pamiętaj! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do urzędu.

W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.


X. Terminarz

1) od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. (do godz. 16:00) - składanie wniosków

    Szczegóły w rozdziale IX.

    Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do urzędu.

    W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie;


2) IV kwartał 2021 r. - rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów, w tym m.in.:

    a) ocena formalna i merytoryczna wniosków,

    b) uroczystość* wręczenia stypendiów i publikacja listy stypendystów na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

   
      Stypendium przyznawane jest kandydatom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punków za spełnienie poszczególnych kryteriów merytorycznych, do         wyczerpania puli środków przeznaczonych na zadanie w budżecie m.st. Warszawy.

        Zgodnie z regulaminem, od rozstrzygnięcia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyznanie stypendium nie przysługuje odwołanie.


3) listopad - grudzień 2021 r. - wypłata stypendium:

a) składanie przez stypendystów danych niezbędnych do wypłaty stypendium i wystawienia deklaracji PIT (informacje o terminie i wzór oświadczenia               zostanie przekazany stypendystom lub rodzicom/opiekunom prawnym stypendystów niepełnoletnich),

b) wypłata stypendium (stypendium, w wysokości 3 800 zł, wypłacane jest w jednej transzy, na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu m.st. Warszawy,            zgodnie ze wskazaniem w oświadczeniu, o którym mowa w lit. a).

 *Organizacja tegorocznej gali stypendystów uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.


 XI. Kontakt

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:

Adres e-mail: stypendia@edu.um.warszawa.pl

Telefon: 22/44 33 584 lub 22/ 44 33 581

W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

 

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej:

 
 

                                                                                                                                                                                                                                 Powodzenia!Materiał opracowany w Wydziale Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich
 Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
stypendia@edu.um.warszawa.pl